Освітньо-наукова програма "КОМУНІКАЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ ВРЯДУВАННІ"

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

Галузь знань:  28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Спеціалізація:  Комунікації в демократичному врядуванні

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціалізацією «Комунікації в демократичному врядуванні» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» розроблено згідно з вимогами Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 2015 року, з урахуванням місії, візії, цінностей та відповідно до Стратегії розвитку Національного університету «Києво-Могилянська академія» на 2015-2025 роки.

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти та кваліфікаційному рівню 8 Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Заклад вищої освіти: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Структурний підрозділ: Києво-Могилянська школа врядування – кафедра суспільного врядування
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Повна назва кваліфікації: магістр із публічного управління та адміністрування (Master of Public Administration)
Спеціалізація: Комунікації в демократичному врядуванні
Рівень вищої освіти
 - за рамкою ЄКТС:
 - за національною рамкою к:
 - за Законом «Про вищу освіту»:

кваліфікація другого циклу (120 кредитів ЄКТС)
кваліфікаційний рівень 8
другий (магістерський) рівень вищої освіти
Тип диплому:  диплом магістра, одиничний
Освітня програма: освітньо-наукова
Офіційна назва програми: Комунікації в демократичному врядуванні
Форма навчання: очна
Загальний обсяг: 120 кредитів ЄКТС
Строк навчання: 1 рік 10 місяців
Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплома бакалавра, за результатами вступних іспитів
Мова(и) викладання: українська, англійська
Термін дії програми: до завершення повного циклу навчання
Інтернет-адреса постійного розміщення опису програми:  http://www.ukma.edu.ua
Організація з акредитації:  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Україна
Період акредитації:  2021 рік. профіль програми

 

Укладачі програми:

Ільченко-Сюйва Леся Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри суспільного врядування НаУКМА;
Малиш Наталія Андріївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри суспільного врядування НаУКМА;
Рябцев Геннадій Леонідович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри суспільного врядування НаУКМА;
Тертичка Валерій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри суспільного врядування НаУКМА.

Гарант програми:

Associate Professor Lesya Ilchenko-Syuyva, PhD (Public Administration).

Повний опис (PDF)