Суспільне і приватне врядування

освітня програма підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Форми навчання: денна

Професійна підготовка публічних службовців, що здатні розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, а також, передбачає у процесі навчання застосування теорій та наукових методів сфери державного управління та місцевого самоврядування і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Галузь знань:  28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація:  бакалавр з публічного управління та адміністрування

Акцент програми спрямований на формування у студентів фахових компетентностей для управління розвитком громад, регіонів, держави в цілому, громадянського суспільства, налагодження багаторівневого врядування, пошуку та використання джерел фінансування для програм та проєктів розвитку з використанням кращих вітчизняних та зарубіжних практик суспільного і приватного врядування. Реформа місцевого самоврядування внесла зміни до діяльності, розподілу повноважень та ресурсів на місцях. Отже, є потреба у кваліфікованих управлінцях та експертах для органів місцевого самоврядування, державної служби і громадянського суспільства.

Ключові слова: суспільне врядування, публічне управління, місцеве самоврядування, право, проєкти громад, розвиток.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Заклад вищої освіти: ДВНЗ Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Структурний підрозділ: Києво-Могилянська школа врядування факультету правничих наук
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу:
Бакалавр,
бакалавр публічного управління та
адміністрування
Bachelor of Public Administration
Офіційна назва освітньої програми Суспільне і приватне врядування
Тип диплому та обсяг освітньої
програми: 
Диплом бакалавра, одиничний, на базі
повної загальної середньої освіти – 240
кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки
та 10 місяців
Форми навчання: Денна
Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, QF-EHEA –
перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень
Передумови: Наявність:
повної загальної середньої освіти
Мова(и) викладання: українська, англійська
Термін дії програми: До 2025 р.

 

Розроблено робочою групою у складі:

Малиш Наталія Андріївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри «Києво-Могилянська школа врядування».
Тертичка Валерій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри «Києво-Могилянська школа врядування».
Рябцев Геннадій Леонідович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри «Києво-Могилянська школа врядування».
Ільченко-Сюйва Леся Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри «Києво-Могилянська школа врядування».
Кисельова Тетяна Сергіївна – кандидат юридичних наук (PhD), доцент, доцент кафедри «Києво-Могилянська школа врядування», керівник центру «Могилянські студії медіації і діалогу».

Гарант програми:

Малиш Наталія Андріївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри «Києво-Могилянська школа врядування».

Повний опис (PDF)

Навчальний план (PDF)


Надрукувати