Суспільна політика і врядування

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

Галузь знань:  28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація:  магістр з публічного управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Суспільна політика і врядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (далі – програма) розроблено згідно з вимогами Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, Стандартами й рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 2015 року, з урахуванням місії, візії, цінностей та відповідно до Стратегії розвитку Національного університету «КиєвоМогилянська академія» на 2015-2025 роки.

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти та кваліфікаційному рівню 8 Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Заклад вищої освіти: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Структурний підрозділ: Факультет правничих наук,
Києво-Могилянська школа врядування
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу:
Магістр,
магістр публічного управління та
адміністрування
Master of Public Administration
Тип диплому та обсяг освітньої програми: Диплом магістра, одиничний
120 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік 10 місяців
Форми навчання: Денна
Наявність акредитації: Міністерство освіти і науки України
Сертифікат про акредитацію серія НД №1189990, термін дії до 1 липня 2021 р
Рівень вищої освіти: НРК України – 8 рівень,
QF-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови:  Наявність диплома бакалавра,
за результатами вступних іспитів
Мова(и) викладання: українська, англійська

Особливості програми

Специфіка освітньої програми: визнана переможцем (1 місце) конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (НАДС, 2020 р.).

Окрім того особливостями програми є

  • сучасні європейські підходи;
  • лише п’ять обов’язкових дисциплін;
  • модульна система з використанням елементів проблемно-орієнтованого навчання;
  • широкий перелік інноваційних авторських курсів для вільного вибору (для опанування деяких із них потрібне володіння англійською);
  • співвикладання навчальних дисциплін за принципами міждисциплінарності;
  • інтегровані в загальне інформатизоване середовище платформи для дистанційного викладання;
  • поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, практика в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • широке залучення до викладання відомих фахівців-практиків з владного і неурядового секторів;
  • участь здобувачів у формуванні вибіркової складової програми й залученні гостьових викладачів.

Тісна співпраця з органами державної влади, зокрема, ЦООВ, органами місцевого самоврядування, ОТГ та
іншими організаціями суспільної сфери, що дозволяє вивчити та опанувати новітні технології належного врядування.

 

Повний опис (PDF)

Навчальний план


Надрукувати